دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مسعود   رنگی

پست الکترونیکی : m-rangi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیو مواد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی بیومواد

نوع استخدام : قراردادی

تاریخ استخدام : 1385/10/24

مسعود رنگی

مسعود رنگی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^